phát hiện

1/ Đi vào trạng thái không biết thì sự nhận biết sẽ tự bộc lộ.

2/ Không gian không trói buộc bạn, nhưng ý tứ sẽ trói buộc bạn.

3/ Sự bình tĩnh là khởi đầu cho mọi điều kiện tự đi vào trật tự của nó. 

4/ Phần nông cạn nhìn mọi thứ phức tạp, phần sâu lắng nhìn mọi thứ đơn giản.

5/ Khởi ý hài lòng là dính mắc, trạng thái hài lòng tự nhiên là tự tại. 

6/ Những đức tính nảy từ ý tứ sẽ trói buộc bạn. Những đức tính nảy từ sự tĩnh lặng khiến bạn trở nên khác biệt. 

7/ Cuộc sống tự nó không có ý nghĩa. 

8/ Mọi suy nghĩ đều gắn liền với những gì đã từng xảy ra, ta gọi là ký ức. Sự dính mắc luôn là dính mắc vào ký ức. Ngay cả những mong muốn về điều gì đó trong tương lai cũng vậy, nó đều khởi lên từ việc không hài lòng với những gì đã qua và đang qua. 

9/ Kỷ luật có ích khi nó không còn sự kiềm chế và khuôn mẫu đằng sau đó. Thực ra, kỷ luật là để con người nhận ra tính cần thiết và không cần thiết của điều gì đó từ bên trong. 

10/ Không điều gì có thể ngăn cản được không gian. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.