5:10:00 PM

Tình người

Một người bạn của tôi nói: con đường nhanh nhất của giác ngộ là ảo tưởng.  Câu nói của bạn khiến tôi nhận ra nhiều vấn đề về cách trải ...

phần sâu hơn

Đặt vấn đề: Là một người lạc quan nhưng tại sao thi thoảng hoặc thậm chí thường xuyên, vẫn có những suy nghĩ và tưởng tượng tiêu cực xuất h...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.