sống đối diện

Bạn hãy tưởng tượng, bạn có một cốc nước, và cốc nước đó có rất nhiều cặn. Có người sẽ làm mình trở nên tĩnh đi, và cặn sẽ chìm xuống đáy cố...

học và trải nghiệm

Chúng ta đến thế giới này để trải nghiệm và học các bài học của mình. Một khi, ta chưa học được bài học nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục trải qu...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.