Sài Gòn!

Tôi thấy hai tiếng "Sài Gòn" sao mà thân thương quá! Hồi xưa, tôi không chọn học Sài Gòn vì xa, nghĩ đi nghĩ lại, ngoảnh trướ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.