đức tin

Đức tin có quan trọng không, và câu trả lời là có. Khi một người đang rơi vào đau khổ, họ tin rằng mình đang đau khổ và niềm tin đó đang xâm chiếm trải nghiệm của họ về mọi thứ. Nhưng khi trạng thái đau khổ diễn ra, bạn tin mình tự do và giải phóng, thì niềm tin đó là nhận thức của bạn về tất cả: tự do và giải phóng. Ý thức như thế nào sẽ chi phối kinh nghiệm theo cách đó. Nếu bạn tin mình là một cá nhân đang tu tập, thì cái tôi nhỏ bé (ego) sẽ lớn mạnh thêm theo quá trình tu tập đó. Nhưng nếu bạn nhận ra, tin rằng chỉ chân ngã tồn tại một mình nó, chỉ ý thức thuần khiết đang tự tồn tại chính nó, thì không có bất cứ ai đang tu tập ở đây, và đó là giải thoát. Từ một niềm tin sai lầm ban đầu là cả một hành trình sai lầm. Một niềm tin đúng đắn, là sự giải thoát ngay tại đây và bây giờ.
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.