chấm dứt cái tôi tìm kiếm sự thỏa mãn

Khi chúng ta nói đến bản ngã, là chúng ta đang nói đến cái tôi cá nhân đang đi tìm kiếm sự thỏa mãn. Có lúc nó được thỏa mãn, cảm xúc mang tính được thỏa mãn hiện lên. Khi nó không được thỏa mãn, cảm xúc mang tính không được thỏa mãn hiện lên. Không phải lúc nào bản ngã cũng được thỏa mãn, và có khi nó được thỏa mãn trong một thời gian dài, dù sao thì, khi nào vẫn còn cái tôi cá nhân muốn thỏa mãn ở đó, thì vẫn còn đau khổ ở đó.

Việc tìm kiếm sự thỏa mãn khiến bản ngã tự vạch vẽ một vùng an toàn cho nó: vùng an toàn về gia đình, về tình yêu, về sự nghiệp, về bạn bè, về lối sống, về môi trường, về hưởng thụ, về trách nhiệm hay nghĩa vụ… Sự lập trình bên trong nó phân chia ra thành hai hướng: như thế nào là phù hợp lý tưởng an toàn với nó, và như thế nào là không. Và thế, hệ thống quan niệm được lập trình này sẽ chạy một cách máy móc bên trong bạn, từ đó sinh ra các phản ứng máy móc. Khi mọi thứ xung quanh thỏa mãn điều kiện lập trình, nó được thỏa mãn. Và ngược lại.

Sự tự do khỏi bản ngã, là tự do khỏi mọi sự lập trình do nó xây dựng lên trong hằng hà kiếp sống. Lập trình có nghĩa là gì? Sự xác lập thông tin, điều kiện sẵn và mọi thứ phải đi theo sự sắp đặt chủ quan đó. Nhưng thế giới này không đi theo sự sắp đặt chủ quan, nó vận hành ngoài cái gọi là chủ quan. Khi nhìn ra được điều này thì không có cái gọi là ngoan cố. Khi không ngoan cố, có nghĩa là tâm trí lắng xuống, đầu hàng tự nhiên. Chứng ngộ nghĩa là sự đầu hàng hoàn toàn của tâm trí. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.