nhân duyên

Mọi sự kiện xảy ra đều có nguyên nhân, và ta gọi đó là nhân duyên. Nhân không thể tách rời duyên. Trong nhân là duyên mà trong duyên là nhân. 

Khi vào nhìn vào chính mình, mọi phản ứng tâm lý là điều kiện đang diễn ra, và nó có nguyên nhân đằng sau. Do xảy ra sự đồng hóa vào thứ gì đó bên trong ta. Sự đồng hóa ấy ta gọi là nguyên nhân. Nhân đấy sinh ra những sự kiện về mặt tâm lý hay phản ứng trên cơ thể... Như vậy, phải đồng thời thấy cả nhân lẫn duyên diễn ra bên trong mình thì ta mới có thể tự do khỏi những biến đổi. Biến đổi chính là nhân duyên. 

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.