giới hạn và vô hạn

1/ Ngôn từ là sự giao tiếp giới hạn nhưng đồng thời cũng là thứ tạo ra đau khổ cùng cực. Bạn có thấy suy nghĩ hay suy diễn là ngôn từ? Ngôn từ mà bạn dính mắc (từ lời người khác nói ra hay suy tư từ chính bạn) lại gây ra tác động tiêu cực về cảm xúc hay cảm giác trên thân. Ngôn từ cũng gây ra những ảo giác, và rồi bạn bám vào ảo giác đó đến nỗi nếu thiếu nó, bạn không thể nào chịu được. Nhận ra ngôn từ vốn giới hạn sẽ giúp bạn không còn ràng buộc với nó, để dần kết nối sâu với không gian vô hạn, nơi không tồn tại ngôn từ. Ấy là sự tĩnh lặng.

2/ Nếu không có sự chuyển dịch thì không thể tồn tại sự sống. Sự sống luôn biến đổi. Và mọi biến đổi đều trong quy luật cân bằng. Quy luật sinh ra từ trí tuệ mà bản chất của nó là sự tĩnh lặng. Vô hình sinh hữu hình. Hữu hình trở về vô hình. 

2/ Tất cả là một nghĩa là gì? Không phải cái cây là bạn, con vật là bạn, mà hàm ý rằng bản chất đằng sau mọi hình tướng đều là sự vô hạn. Là trạng thái tĩnh lặng. Là không gian vô hình, khởi sinh cái hữu hình. Mà bằng cách bám vào hữu hình, ta sẽ tự phân biệt mình và người khác. Nhưng đi sâu và trực nhận sự vô hình, ta thấy mọi thứ đều từ đó mà sinh khởi. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.