thế giới như giấc mơ

Khi ngủ, tâm trí ngủ, thế giới này không có trong ý thức.

Khi tỉnh dậy, tâm trí thức, thế giới xuất hiện trong ý thức.

Khi mơ, những gì trong mơ cứ như thể thế giới thực đối với tâm trí.

Vậy thế giới này cũng không khác gì một giấc mơ. 

Việc thế giới có xuất hiện hay không, không quan trọng, vì bạn luôn tồn tại. Bạn là ý thức hiện hữu.

Ngủ, thức hay mơ, đó là các trạng thái tâm . Các trạng thái tâm là biến đổi, không vĩnh hằng và không thực có. Nhưng luôn có sự hiện hữu vĩnh hằng bao trùm lấy những trạng thái tâm đó. 

Những hình tướng xuất hiện, xuất hiện với tâm trí. Khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bất biến và mọi hình tướng đều không còn có ý nghĩa quan trọng với nó. 

Khi chìm sâu vào tĩnh lặng, những thay đổi luân chuyển thuộc về hình tướng và thậm chí là cơ thể này không còn tác động được sự tĩnh lặng đó. 

Câu chuyện Trang Tử mơ thấy mình hóa bướm có ý nghĩa sâu sa đằng sau đó nếu bạn thực sự trực nhận được những gì mà người viết viết phía trên. Giấc mơ (thế giới trong mơ) và thế giới khi tâm trí thức giấc là biểu hiện của trạng thái tâm. Giấc mơ là tâm trí ảo ra, đúng không? Và khi thức giấc, bạn mới nhận ra rằng à thì ra đó là giấc mơ thôi. Trạng thái tâm như thế nào thì thế giới xuất hiện như thế đó đối với tâm. Khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, thế gian này kết thúc (tức không thực có).

Chúng ta nói rõ hơn về thế giới chỉ là biểu hiện tạm thời của trạng thái tâm qua minh chứng về sự tái sinh. Cái gì tái sinh? Đó là những dính mắc chưa đi đến hồi kết. Dính mắc bắt đầu và có kết thúc. Nhưng khi sự dính mắc trong một người chưa kết thúc, cơ thể chết đi, dính mắc vẫn tiếp tục bám lấy thế giới hình tướng tương ứng với trạng thái tâm mà người đó bám lấy. 

Cái gì là trường tồn và cái gì là huyễn tưởng? Chỉ có thể lộ rõ khi tâm hoàn toàn ở trong trạng thái tĩnh lặng tự nhiên và lâu dài. Nếu không, chỉ là một mớ kiến thức không thực tế.

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.