trải nghiệm

Nói sống là để trải nghiệm, nhưng có người trải mà không nghiệm, và có người thì nghiệm mà không trải. Người trải mà không nghiệm thì dễ cuốn theo sóng gió cuộc đời, còn người nghiệm mà không trải thì có khi nguy hiểm hơn là chỉ đơn thuần là kiến thức và lý lẽ. Vì thế, trải cần đi cùng nghiệm hay nghiệm phải song hành cùng trải thì mới có thể thấy ra sự thật đời sống.
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.