ý thức sự chân thực

Những suy nghĩ về ta không phải là ta. Những hình ảnh về chúng ta không phải là chúng ta. Khi đứng trước một chiếc gương, hình ảnh trong gương chỉ là phản chiếu của cơ thể này. Nếu bạn cứ bám chấp vào hình ảnh trong gương, thì bạn sẽ bị ám ảnh về hình ảnh chính mình. Nhưng khi không còn nhìn vào hình ảnh trong gương, hình ảnh đó tự biến mất khỏi ý thức. Nguyên lý nhận biết chính mình là không bám vào những suy nghĩ và ám ảnh trong tâm trí. Suy nghĩ và ảo ảnh tâm trí chỉ là sự phóng chiếu từ không gian nhận biết chân thực. Điều cần thiết là ý thức vào sự chân thực và những ảo ảnh/cái không thực sẽ tự biết mất.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.