là tĩnh lặng

Tâm trí là một bộ nhớ, là nơi nó thu thập toàn bộ thông tin, hình ảnh và ghim giữ vào một cách chật cứng. Bất cứ người nào tiếp cận tâm linh thông qua lý trí sẽ chỉ đơn giản là gom giữ những chữ nghĩa về tâm linh. Đó là thông tin, chứ không phải là tâm linh thực sự. 

Nói bằng trí nhớ sẽ rất khác so với nói bằng sự nhận biết. Nói bằng trí nhớ thì bạn sẽ thông qua thời gian. Tức suy nghĩ bên trong vẫn ngấm ngầm xử lý mọi thông tin để bạn có thể mang ra một cách hợp lý. Vì thế, nói bằng trí nhớ hay suy nghĩ sẽ ngấm ngầm trong đó sự phản biện. Vì mọi thông tin mà suy nghĩ bám lấy thì nó sẽ cho là đúng. Khi suy nghĩ nghe cái gì đó sai với thông tin mà nó tiếp nhận, thì nó sẽ ngay lập tức ngấm ngầm sự phản biện từ bên trong. Nó sẽ ngấm ngầm đánh giá: "Bạn nói sai mất rồi, tôi biết điều này rõ như lòng bàn tay ý mà."

Tâm linh nghĩa là khoảng không gian tĩnh lặng mà bạn đang là nó và bạn đang thực sự cảm nhận được sự tĩnh lặng đó. Trong sự tĩnh lặng, không có đồng hóa vào suy nghĩ, không đồng hóa vào bất cứ điều gì mà nó thấy. Sự nhận biết ấy trong sáng là như vậy. Hãy là sự nhận biết đó, chứ không phải bám vào một suy nghĩ về sự nhận biết. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.