ảo tưởng

Tôi gặp một người đàn ông và ông ấy nói rằng ông đã thiền suốt 20 năm qua. Ông nói đây là một pháp thiền rất vi diệu mà một số người, đặc biệt phụ nữ, đã chứng thần thông với những khả năng đặc biệt. Ông ta cố gắng thiền để đạt được những khả năng "hơn người" đó. Ông ta rất gắng sức, mỗi ngày, và vẫn chưa đạt được thứ thần thông mà ông mong muốn. Nhưng có một điều, ông ta không thực sự biết được điều gì đang diễn ra bên trong mình. Ông ta không rõ biết cảm xúc và suy nghĩ. Ông ta không biết bản chất thực sự của mình là gì. Suốt 20 năm, ông sống trong ảo tưởng. Nhiều phương pháp thiền hay tu tập hiện nay đơn giản là sự ảo tưởng. Bất cứ một phương pháp nào không là sự nhận biết trong đó, thì đều là sự ảo tưởng. Dù cách thức đó giúp bạn đạt an lạc, đạt thần thông, nhưng bạn không là sự nhận biết, thì đều là sự ảo tưởng. Cái gì bằng cách ĐẠT ĐƯỢC đều là ảo tưởng. Nếu bạn nghĩ bạn sẽ tu đề Đạt giác ngộ, đó là một ảo tưởng. Không một ai có thể Đạt giác ngộ!

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.