sống/chết vì người khác?

8:04:00 AM

 "Chúng ta có thể chết vì người khác nhưng tuyệt nhiên không thể sống vì người khác."

Nhưng, ở xã hội này, con người thường lựa chọn ngược lại. Sống vì người khác và khó có thể chết vì ai đó. Và ta cho rằng, sống vì ai khác là một cuộc sống thật nhân đạo. Còn chết vì người khác là một thứ quyết định mang tính hy sinh lớn lao của lương tâm.
Nhưng sự sống này không thể vì một cái gì khác ngoài tính tự thân của chính nó. Linh hồn này không thể sống bám chấp vào sự tồn tại của linh hồn khác.
Khi có thể chết vì ai đó, không có gì để đáng hoan nghênh. Và sống đúng tự thân độc lập của chính linh hồn mới là một lẽ phải.
Tôi nghĩ vậy.No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.